Paimion Tiilitehdas

Pien­talo­tontteja luonnon­kauniissa Vähä­joki­laaksossa

Pakurlanmetsa Ilmakuva 1024x601
Männyt Transparent
Nimensä 1900 -luvulla toimineen tiilitehtaan mukaan alue on nyt kauniin Vähäjoen rannalla oleva rauhallinen potentiaalinen asuinpaikka monelle. Aivan palveluiden lähellä ja kuitenkin omassa rauhassaan sijaitseva metsäinen alue on ainutlaatuinen osa varsinaissuomalaista kulttuurimaisemaa. Pellot, kiemurteleva Vähäjoki ja sekametsä tarjoavat viihtyisän ympäristön luonnossa liikkujalle. Aivan kivenheiton päässä sijaitseva Vista, Paimion keskus, tarjoaa kaupungin palvelut vaativallekin kuluttajalle.

Tarjolla olevat tontit

KortteliTonttiOsoitePinta-alaRakennus­oikeusMaa­pohjan hintaLohkomis­kulutVuosi­vuokra 
463Vähäjoentie 8225830033870,001080,001693,50
4Vähäjoentie 10177830026670,001080,001333,50
5Vähäjoentie 12126725019005,001080,00950,25
6Vähäjoentie 14124525018675,001080,00933,75
7Vähäjoentie 16179630026940,001080,001347,00
4712Vähäjoentie 5217343532595,001080,001629,75
13Vähäjoentie 7217243432580,001080,001629,00
14Vähäjoentie 9216243232430,001080,001621,50
15Vähäjoentie 11180036027000,001080,001350,00varattu
491Vähäjoentie 20128720019305,001080,00965,25
3Vähäjoentie 24143027521450,001080,001072,50
4Vähäjoentie 26143027521450,001080,001072,50varattu
501Muottikuja 1,
Vähäjoentie 13
157025023550,001080,001177,50
2Muottikuja 3130125019515,001080,00975,75
3Tiilitehtaantie 26,
Muottikuja 5
100925015135,001080,00756,75
4Tiilitehtaantie 24115325017295,001080,00864,75
512Vähäjoentie 17120625018090,001080,00904,50varattu
3Muottikuja 4232030034800,001080,001740,00
4Muottikuja 6237530035625,001080,001781,25
5Muottikuja 8237430035610,001080,001780,50
6Muottikuja 10106320015945,001080,00797,25
7Muottikuja 12175030026250,001080,001312,50
8Muottikuja 14149230022380,001080,001119,00
9Muottikuja 16162530024375,001080,001218,75
521Muottikuja 7110620016590,001080,00829,50
2Muottikuja 9121625018240,001080,00912,00
3Muottikuja 1199330014895,00850,00744,75

Ajan­tasainen tontti­tilanne kartta­palvelun tontti­kaupassa

Klikkaa karttaa tonttien varaukseen

Tiilitehdas Kartta 1280x601

Ra­ken­ta­mis­­ta­pa­­oh­jeet

RAKENTAMISTAPAOHJEET

YLEISTÄ 

 • Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin ostoa suunniteltaessa tai viimeistään rakennuksen suunnittelua käynnistettäessä.  
 • Suunnittelussa on otettava tarkoin huomioon tontin sekä naapuritontin korkeus- ja maasto-olosuhteet. Rakennuksen korkeustason määrittelyssä on ehdottomasti huomioita kunnallistekniikan suunnitelmissa esitetty alin viemäröitävä lattiataso. 
 • Tontilla olevien puiden kaatoon ennen rakennuslupaa on haettava erikseen rakennusvalvonnan hyväksyntä. 
 • Mahdolliset muutokset rakennuslupaan on aina hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. 
 • Mikäli ilmenee tarvetta poiketa rakentamistapaohjeista, niin siihen on anottava erikseen lupaa perusteluineen ao. lautakunnalta. 
 • Tiilitehtaan alue viettää maaston muodoiltaan kohti Vähäjokea ja rakentuva alue on selvästi esillä kulttuurimaisemassa. Ohjeiden mukainen väritys sulauttaa rakennukset parhaiten maastoon sopiviksi. 

RAKENNUSTEN SIJOITUS TONTILLE 

 • Rakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa on otettava huomioon mahdollisesti myöhemmin ilmenevät laajennustarpeet. 
 • Rakennukset ja rakennelmat on sovitettava maastoon ilman huomattavia leikkauksia tai pengerryksiä. 
 • Tontin korkeuserot on otettava rakennuksen suunnittelussa huomioon siten, että lattiatasot liittyvät luontevasti ympäröivän piha-alueen tasoon. Umpinaisia korkeita sokkelipintoja ei sallita. 
 • Tontteja rakennettaessa on pyrittävä luomaan mahdollisimman rauhallinen ja yhteneväinen katunäkymä. 
 • Rakennusten ja niiden ulko-oleskelutilojen suunnittelussa on otettava huomioon myös ilmansuunnat. 

PIHAJÄRJESTELYT 

Liittymä ja paikoitus 

 • Tontin katuliittymä on sijoitettava niin, ettei katualueen kuivatus esty. Liittymä on tarvittaessa varustettava rummulla. Liittymän leveys on oltava vähintään 5 m ja rakennekerrosten paksuus vähintään 400 mm. 
 • Tontille on sijoitettava auton kääntöpaikka ja paikoitustila vähintään kahdelle autolle. 

Kuivatus 

 • Tontin kuivatuksen suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pintavesiä ei saa johtaa naapuritontille. Tarvittaessa rakennuttajien on yhteistyössä rakennettava tonttien rajoille painanteet/putkitus pintavesien johtamiseksi hallitusti. Painanteiden/putkitusten kunnossapito jää ao. tonttien haltijoiden vastuulle. 

Kasvillisuus ja istutukset 

 • Tehtävät istutukset tulee liittää joustavasti ympäröivään maisemaan sekä suosia luonnonmukaisia, alueella jo esiintyviä kasvi- ja puulajeja, tai samankaltaisia alueelle sopivia kasveja. 
 • Istutukset on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta teiden risteyksissä näkemäesteitä. 

Aidat ja muut rakennelmat 

 • Mahdollisten aitojen tulee soveltua päärakennusten väritykseen. Aidan korkeus saa enimmillään olla 1400 mm sen tyvestä mitattuna huomioiden kuitenkin maastomuodot. Lupa aidalle tulee hakea rakennuslupakäsittelyn yhteydessä tai erikseen ilmoitusmenettelyllä ja aidat tulee rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
 • Mahdolliset aitaukset on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta teiden risteyksissä näkemäesteitä. 
 • Rakennelmat, jotka eivät vaadi lupakäsittelyä on sijoitettava niin, ettei niistä aiheudu naapurille tarpeetonta haittaa. Ennen toteuttamista on otettava yhteyttä rakennusvalvontaan. 

RAKENNUKSET  

Katot 

 • Kattomalli harjakatto, murrettu harjakatto tai pulpettikatto. 
 • Katon materiaalina ei tule käyttää kiiltäviä tai heijastavia materiaaleja ja käsittelyjä. 
 • Räystään leveys on oltava vähintään 600 mm seinäpinnasta mitattuna ja korkeus enintään 300 mm. 

Julkisivut 

 • Rakennuksiin on asennettava valaistu osoitenumerointi. 
 • Julkisivujen päävärityksenä on käytettävä tummaa väriä. 
 • Asennettaessa rakennukseen lautasantenni, joka saa olla läpimitaltaan korkeintaan 600 mm, on huomioitava sen vaikutus rakenteisiin. Antenni on sijoitettava rakennuksen harjan tason alapuolelle. Väritykseltään lautasen on sopeuduttava sijoituspaikan taustaan. 

Luovutus­ehdot

 1. Maapohjan hinta on Tiilitehtaan omakotitonttien osalta 15 eu­roa/m2.
 2. Kunnallistekniikan rakentamiskorvauksena peritään 10 eu­roa/ton­tin k-m2. Ostaja/vuokraaja sitoutuu allekirjoittamaan liit­ty­mis­so­pi­muk­sen Paimion Vesihuolto Oy:n kanssa, maksaa Pai­mion Ve­si­huol­to Oy:n vahvistamat vesi-, jätevesi- ja hu­le­ve­si­ver­kos­ton liit­ty­mis­mak­sut (22 euroa/ tontin k-m2) sekä vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­jen liit­tä­mis­työn korvaukset.
 3. Tontin varauksen yhteydessä perittävä varausmaksu on 500 eu­roa ja se hyvitetään kauppahinnassa ja ensimmäisessä vuo­si­vuok­ras­sa. Varaus on voimassa 6 kk maksun suorittamisesta lu­kien. Kuu­den kuukauden jatkovaraus maksaa 250 euroa. Jat­ko­va­raus­mak­sua ei huomioida kauppahinnan hyvityksenä.
 4. Paimion kaupunki hakee kiinteistönmuodostuksen Maan­mit­taus­lai­tok­sel­ta. Lohkomismaksu lisätään kauppahintaan loh­ko­mis­het­kel­lä voi­mas­sa olleen hinnan mukaisesti.
 5. Ostaja maksaa kaupanvahvistusmaksun.
 6. Tontille on haettava rakennuslupa kahden vuoden kuluessa ton­tin luo­vu­tuk­ses­ta. Mikäli rakentamista ei toteuteta tontin haltijan toi­mes­ta rakennusluvan voimassaoloaikana, kaupungilla on oi­keus so­pi­mus­sa­kon perimiseen.
 7. Tontin haltijan tulee huolehtia kaavakadun kunnossa- ja puh­taa­na­pi­dos­ta kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puh­taa­na­pi­dos­ta säädetyn lain mukaisesti.
 8. Tontti myydään/vuokrataan sellaisena kuin se on kau­pan­te­ko­het­kel­lä. Ostaja/vuokraaja ilmoittaa tutustuneensa kaupan koh­tee­seen, si­tä koskeviin kaava- tai muihin määräyksiin, ra­ken­ta­mis­olo­suh­tei­siin ja asiakirjoihin.
 9. Tontti luovutetaan vapaana rasitteista ja rasituksista.
 10. Tontti luovutetaan vapaana kiinteistökiinnityksistä.
 11. Ostajan/vuokraajan on rakentamisessa noudatettava ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan hyväksymiä rakentamistapaohjeita.
 12. Sopimussakon suuruus on omakotitalotonteissa sama kuin kiin­teis­tön maapohjan hinta.
 13. Omakotitontit voi vuokrata kaupunginvaltuuston 11.12.2014 (§ 68) vahvistamin ja kaupunginhallituksen 4.2.2015 (§ 33) tar­ken­ta­min vuokraehdoin.

Muut maksut

Vesi- ja viemäriverkoston liittymismaksut sekä muun kunnallistekniikan maksu omakotitonteille 32 e/krs-m2

Vesi- ja viemärijohdon liittämistyön korvaus omakotitonteille 1922 euroa

Kaupanvahvistusmaksu 120 euroa

Lisä­tietoja

Varauksia voi tehdä tonttikauppa.paimio.fi -sivustolla tai kau­pun­gin­vi­ras­ton palvelupisteessä, Vistantie 18. Varauksen ehtona on, että varaaja suorittaa 500 euron va­raus­mak­sun joko sähköisesti verkkomaksuna tai palvelupisteellä. Pääl­lek­käi­siä varauksia ei oteta.