Paimion Tiilitehdas

Pien­talo­tontteja luonnon­kauniissa Vähä­joki­laaksossa

Pakurlanmetsa Ilmakuva 1024x601
Männyt Transparent
Nimensä 1900 -luvulla toimineen tiilitehtaan mukaan alue on nyt kauniin Vähäjoen rannalla oleva rauhallinen potentiaalinen asuinpaikka monelle. Aivan palveluiden lähellä ja kuitenkin omassa rauhassaan sijaitseva metsäinen alue on ainutlaatuinen osa varsinaissuomalaista kulttuurimaisemaa. Pellot, kiemurteleva Vähäjoki ja sekametsä tarjoavat viihtyisän ympäristön luonnossa liikkujalle. Aivan kivenheiton päässä sijaitseva Vista, Paimion keskus, tarjoaa kaupungin palvelut vaativallekin kuluttajalle.

Tarjolla olevat tontit

KortteliTonttiOsoitePinta-alaRakennus­oikeusMaa­pohjan hintaLohkomis­kulutVuosi­vuokra 
463Vähäjoentie 8225830033870,001080,001693,50
4Vähäjoentie 10177830026670,001080,001333,50
5Vähäjoentie 12126725019005,001080,00950,25
6Vähäjoentie 14124525018675,001080,00933,75
7Vähäjoentie 16179630026940,001080,001347,00
8Vähäjoentie 18238930035835,001080,001791,75
4712Vähäjoentie 5217343532595,001080,001629,75varattu
13Vähäjoentie 7217243432580,001080,001629,00varattu
491Vähäjoentie 20128720019305,001080,00965,25
502Muottikuja 3130125019515,001080,00975,75
3Tiilitehtaantie 26,
Muottikuja 5
100925015135,001080,00756,75
4Tiilitehtaantie 24115325017295,001080,00864,75
512Vähäjoentie 17120625018090,001080,00904,50
3Muottikuja 4232030034800,001080,001740,00
4Muottikuja 6237530035625,001080,001781,25
5Muottikuja 8237430035610,001080,001780,50
6Muottikuja 10106320015945,001080,00797,25
7Muottikuja 12175030026250,001080,001312,50
8Muottikuja 14149230022380,001080,001119,00
9Muottikuja 16162530024375,001080,001218,75varattu
521Muottikuja 7110620016590,001080,00829,50
2Muottikuja 9121625018240,001080,00912,00
3Muottikuja 1199330014895,00850,00744,75

Ajan­tasainen tontti­tilanne kartta­palvelun tontti­kaupassa

Klikkaa karttaa tonttien varaukseen

Tiilitehdas Kartta 1280x601

Ra­ken­ta­mis­­ta­pa­­oh­jeet

RAKENTAMISTAPAOHJEET

YLEISTÄ 

 • Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin ostoa suunniteltaessa tai viimeistään rakennuksen suunnittelua käynnistettäessä.  
 • Suunnittelussa on otettava tarkoin huomioon tontin sekä naapuritontin korkeus- ja maasto-olosuhteet. Rakennuksen korkeustason määrittelyssä on ehdottomasti huomioita kunnallistekniikan suunnitelmissa esitetty alin viemäröitävä lattiataso. 
 • Tontilla olevien puiden kaatoon ennen rakennuslupaa on haettava erikseen rakennusvalvonnan hyväksyntä. 
 • Mahdolliset muutokset rakennuslupaan on aina hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. 
 • Mikäli ilmenee tarvetta poiketa rakentamistapaohjeista, niin siihen on anottava erikseen lupaa perusteluineen ao. lautakunnalta. 
 • Tiilitehtaan alue viettää maaston muodoiltaan kohti Vähäjokea ja rakentuva alue on selvästi esillä kulttuurimaisemassa. Ohjeiden mukainen väritys sulauttaa rakennukset parhaiten maastoon sopiviksi. 

RAKENNUSTEN SIJOITUS TONTILLE 

 • Rakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa on otettava huomioon mahdollisesti myöhemmin ilmenevät laajennustarpeet. 
 • Rakennukset ja rakennelmat on sovitettava maastoon ilman huomattavia leikkauksia tai pengerryksiä. 
 • Tontin korkeuserot on otettava rakennuksen suunnittelussa huomioon siten, että lattiatasot liittyvät luontevasti ympäröivän piha-alueen tasoon. Umpinaisia korkeita sokkelipintoja ei sallita. 
 • Tontteja rakennettaessa on pyrittävä luomaan mahdollisimman rauhallinen ja yhteneväinen katunäkymä. 
 • Rakennusten ja niiden ulko-oleskelutilojen suunnittelussa on otettava huomioon myös ilmansuunnat. 

PIHAJÄRJESTELYT 

Liittymä ja paikoitus 

 • Tontin katuliittymä on sijoitettava niin, ettei katualueen kuivatus esty. Liittymä on tarvittaessa varustettava rummulla. Liittymän leveys on oltava vähintään 5 m ja rakennekerrosten paksuus vähintään 400 mm. 
 • Tontille on sijoitettava auton kääntöpaikka ja paikoitustila vähintään kahdelle autolle. 

Kuivatus 

 • Tontin kuivatuksen suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pintavesiä ei saa johtaa naapuritontille. Tarvittaessa rakennuttajien on yhteistyössä rakennettava tonttien rajoille painanteet/putkitus pintavesien johtamiseksi hallitusti. Painanteiden/putkitusten kunnossapito jää ao. tonttien haltijoiden vastuulle. 

Kasvillisuus ja istutukset 

 • Tehtävät istutukset tulee liittää joustavasti ympäröivään maisemaan sekä suosia luonnonmukaisia, alueella jo esiintyviä kasvi- ja puulajeja, tai samankaltaisia alueelle sopivia kasveja. 
 • Istutukset on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta teiden risteyksissä näkemäesteitä. 

Aidat ja muut rakennelmat 

 • Mahdollisten aitojen tulee soveltua päärakennusten väritykseen. Aidan korkeus saa enimmillään olla 1400 mm sen tyvestä mitattuna huomioiden kuitenkin maastomuodot. Lupa aidalle tulee hakea rakennuslupakäsittelyn yhteydessä tai erikseen ilmoitusmenettelyllä ja aidat tulee rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
 • Mahdolliset aitaukset on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta teiden risteyksissä näkemäesteitä. 
 • Rakennelmat, jotka eivät vaadi lupakäsittelyä on sijoitettava niin, ettei niistä aiheudu naapurille tarpeetonta haittaa. Ennen toteuttamista on otettava yhteyttä rakennusvalvontaan. 

RAKENNUKSET  

Katot 

 • Kattomalli harjakatto, murrettu harjakatto tai pulpettikatto. 
 • Katon materiaalina ei tule käyttää kiiltäviä tai heijastavia materiaaleja ja käsittelyjä. 
 • Räystään leveys on oltava vähintään 600 mm seinäpinnasta mitattuna ja korkeus enintään 300 mm. 

Julkisivut 

 • Rakennuksiin on asennettava valaistu osoitenumerointi. 
 • Julkisivujen päävärityksenä on käytettävä tummaa väriä. 
 • Asennettaessa rakennukseen lautasantenni, joka saa olla läpimitaltaan korkeintaan 600 mm, on huomioitava sen vaikutus rakenteisiin. Antenni on sijoitettava rakennuksen harjan tason alapuolelle. Väritykseltään lautasen on sopeuduttava sijoituspaikan taustaan. 

Luovutus­ehdot

Maapohjan hinta on Tiilitehtaan omakotitonttien osalta 15 euroa/m2.

 1. Tontin varauksen yhteydessä perittävä varausmaksu on 500 euroa ja se hyvitetään kauppahinnassa. Varausmaksu hyvitetään myös vuokratun tontin myyntitilanteessa. Varausmaksua ei hyvitetä tontin ensimmäisessä vuokrassa. Varaus on voimassa 6 kk maksun suorittamisesta lukien. Kuuden kuukauden jatkovaraus maksaa 250 euroa. Jatkovarausmaksua ei huomioida kauppahinnan hyvityksenä.
 2. Kunnallistekniikan rakentamiskorvauksena peritään 10 euroa/tontin kaavassa merkitty k-m2.
 3. Tontin vuosivuokra on 5 % valtuuston hyväksymästä maapohjan hinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan vuoden vaihteessa, viimeksi julkaistun indeksin mukaan.
 4. Vuokra-aika on 50 vuotta.
 5. Vuokratun tontin voi ostaa. Kauppahinta on ostoajankohdan valtuuston hyväksymä myyntihinta. Kauppahinnan lyhennykseksi lasketaan 20 % maksetuista vuokrista, mutta ei kuitenkaan enempää kuin puolet ostoajankohdan myyntihinnasta.
 6. Paimion kaupunki hakee kiinteistönmuodostuksen Maanmittauslaitokselta. Lohkomismaksu lisätään kauppahintaan lohkomishetkellä voimassa olleen hinnan mukaisesti.
 7. Ostaja maksaa kaupanvahvistusmaksun.
 8. Tontille on haettava rakennuslupa kahden vuoden kuluessa tontin luovutuksesta. Mikäli rakentamista ei toteuteta tontin haltijan toimesta rakennusluvan voimassaoloaikana, kaupungilla on oikeus sopimussakon perimiseen. Tontin vuokraajalla tai ostajalla on kuitenkin oikeus siirtää rakentamattoman tontin omistus tai vuokraoikeus kolmannelle sillä ehdolla, että kauppakirjalla on sovittu tontille rakennettavista rakennuksista.
 9. Tontti myydään/vuokrataan sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä. Ostaja/vuokraaja ilmoittaa tutustuneensa kaupan kohteeseen, sitä koskeviin kaava- tai muihin määräyksiin, rakentamisolosuhteisiin ja asiakirjoihin.
 10. Tontti luovutetaan vapaana rasitteista ja rasituksista, pois lukien kaavarasitteet.
 11. Tontti luovutetaan vapaana kiinteistökiinnityksistä.
 12. Ostajan/vuokraajan on rakentamisessa noudatettava alueelle hyväksyttyjä rakentamistapaohjeita.
 13. Sopimussakon suuruus on sama kuin tontin maapohjan hinta.
 14.  

Muut maksut

Vesi- ja viemäriverkoston liittymismaksut sekä vesi- ja viemärijohdon liittämistyökorvaukset määräytyvät Paimion Vesihuolto Oy:n hinnaston mukaisesti.

Kaupanvahvistusmaksu 120 euroa.

Lisä­tietoja

Varauksia voi tehdä tonttikauppa.paimio.fi -sivustolla tai kau­pun­gin­vi­ras­ton palvelupisteessä, Vistantie 18. Varauksen ehtona on, että varaaja suorittaa 500 euron va­raus­mak­sun joko sähköisesti verkkomaksuna tai palvelupisteellä. Pääl­lek­käi­siä varauksia ei oteta.