Paimion Pakurlan­metsä

Metsäisiä tontteja pien- ja rivi­taloille

Pakurlanmetsa Ilmakuva 1024x601
Männyt Transparent

Pakurlanmetsän tontit ovat lähellä palveluita, koulu ja terveyskeskus ovat kivenheiton päässä. Turku-Helsinki -moottoritien liittymä ja julkisen liikenteen pysäkit ovat aivan vieressä. Rauhallinen ja lapsiystävällinen Pakurlanmetsä tarjoaa liikkujalle kesällä upeat marja- ja sienimetsät sekä Paimion urheilupuistosta lähtevän ulkoilureitin, mikä talvisin toimii valaistuna hiihtolatuna.

Tarjolla olevat tontit

Pakurlanmetsän kaikki tontit varattu

KortteliTonttiOsoitePinta-alaRakennus­oikeusMaa­pohjan hintaLohkomis­kulutVuosi­vuokra 
1522Kangasvuokko 41078290161701080,00808,50Varattu
1542Alppivuokko 486224012930910,00646,50Varattu
4Sinivuokko 186324012945910,00647,25Varattu

Ajan­tasainen tontti­tilanne kartta­palvelun tontti­kaupassa

Klikkaa karttaa tonttien varaukseen.

Tontit Pakurlanmetsa 1280x640

Ra­ken­ta­mis­ta­pa­oh­jeet

YLEISTÄ 

 • Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin ostoa suunniteltaessa tai viimeistään rakennuksen suunnittelua käynnistettäessä.  
 • Suunnittelussa on otettava tarkoin huomioon tontin sekä naapuritontin korkeus- ja maasto-olosuhteet. Rakennuksen korkeustason määrittelyssä on ehdottomasti huomioita kunnallistekniikan suunnitelmissa esitetty alin viemäröitävä lattiataso. 
 • Tontilla olevien puiden kaatoon ennen rakennuslupaa on haettava erikseen rakennusvalvonnan hyväksyntä. 
 • Mahdolliset muutokset rakennuslupaan on aina hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. 
 • Mikäli ilmenee tarvetta poiketa rakentamistapaohjeista, niin siihen on anottava erikseen lupaa perusteluineen ympäristölautakunnalta. 
 • Pakurlanmetsän rinteeseen sijoittuva mäntymetsäinen asuinalue näkyy Paimionjoenmaisema-alueelle. Rakennukset on tehtävä maisemaan sopiviksi. 

RAKENNUSTEN SIJOITUS TONTILLE 

 • Rakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa on otettava huomioon mahdollisesti myöhemmin ilmenevät laajennustarpeet. 
 • Rakennukset ja rakennelmat on sovitettava maastoon ilman huomattavia leikkauksia tai pengerryksiä. 
 • Tontin korkeuserot on otettava rakennuksen suunnittelussa huomioon siten, että lattiatasot liittyvät luontevasti ympäröivän piha-alueen tasoon. Umpinaisia korkeita sokkelipintoja ei sallita. 
 • Tontteja rakennettaessa on pyrittävä luomaan mahdollisimman rauhallinen ja yhtenäinen katunäkymä. 
 • Rakennusten ja niiden ulko-oleskelutilojen suunnittelussa on otettava huomioon myös ilmansuunnat. 

PIHAJÄRJESTELYT 

Liittymä ja paikoitus 

 • Tontin katuliittymä on sijoitettava niin, ettei katualueen kuivatus esty. Liittymä on tarvittaessa varustettava rummulla. Liittymän leveys on oltava vähintään 5 m ja rakennekerrosten paksuus vähintään 400 mm. 
 • Tontille on sijoitettava auton kääntöpaikka ja paikoitustila vähintään kahdelle autolle. 

Kuivatus 

 • Tontin kuivatuksen suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pintavesiä ei saa johtaa naapuritontille. Tarvittaessa rakennuttajien on yhteistyössä rakennettava tonttien rajoille painanteet/putkitus pintavesien johtamiseksi hallitusti. Painanteiden/putkitusten kunnossapito jää ao. tonttien haltijoiden vastuulle. 

Kasvillisuus ja istutukset 

 • Tehtävät istutukset tulee liittää joustavasti ympäröivään maisemaan sekä suosia luonnonmukaisia, alueella jo esiintyviä kasvi- ja puulajeja, tai samankaltaisia alueelle sopivia kasveja. 
 • Istutukset on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta teiden risteyksissä näkemäesteitä. 

Aidat ja muut rakennelmat 

 • Mahdollisten aitojen tulee soveltua päärakennusten väritykseen. Aidan korkeus saa enimmillään olla 1400 mm sen tyvestä mitattuna huomioiden kuitenkin maastomuodot. Lupa aidalle tulee hakea rakennuslupakäsittelyn yhteydessä tai erikseen ilmoitusmenettelyllä ja aidat tulee rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
 • Mahdolliset aitaukset on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta teiden risteyksissä näkemäesteitä. 
 • Rakennelmat, jotka eivät vaadi lupakäsittelyä on sijoitettava niin, ettei niistä aiheudu naapurille tarpeetonta haittaa. Ennen toteuttamista on otettava yhteyttä rakennusvalvontaan. 

RAKENNUKSET  

Katot 

 • Kattomalli harjakatto, murrettu harjakatto tai pulpettikatto. 
 • Katon värityksen tulee olla musta tai grafiitin harmaa. Kiiltäviä tai heijastavia materiaaleja ja käsittelyjä ei tule käyttää. 
 • Räystään leveys on oltava vähintään 600 mm seinäpinnasta mitattuna ja korkeus enintään 300 mm. 

Julkisivut 

 • Julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta tai vähintään osittain puuta. 
 • Rakennuksiin on asennettava valaistu osoitenumerointi. 
 • Julkisivujen päävärityksenä on käytettävä tummaa väriä. 

Asennettaessa rakennukseen lautasantenni, joka saa olla läpimitaltaan korkeintaan 600 mm, on huomioitava sen vaikutus rakenteisiin. Antenni on sijoitettava rakennuksen harjan tason alapuolelle. Väritykseltään lautasen on sopeuduttava sijoituspaikan taustaan.

Luovutus­ehdot

 1. Maapohjan hinta on Pakurlanmetsän omakotitonttien osalta 15 eu­roa/m2. Ri­vi­ta­lo­tont­tien osalta myyntihinta on 32 eu­roa/k-m2.
 2. Kunnallistekniikan rakentamiskorvauksena peritään 10 eu­roa/ton­tin k-m2. Ostaja/vuokraaja sitoutuu allekirjoittamaan liit­ty­mis­so­pi­muk­sen Paimion Vesihuolto Oy:n kanssa, maksaa Pai­mion Ve­si­huol­to Oy:n vahvistamat vesi-, jä­te­ve­si- ja hu­le­ve­si­ver­kos­ton liit­ty­mis­mak­sut (22 euroa/ tontin k-m2) se­kä vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­jen liit­tä­mis­työn korvaukset.
 3. Tontin varauksen yhteydessä perittävä varausmaksu on 500 eu­roa ja se hyvitetään kauppahinnassa ja ensimmäisessä vuo­si­vuok­ras­sa. Varaus on voimassa 6 kk mak­sun suorittamisesta lu­kien. Kuu­den kuukauden jatkovaraus maksaa 250 euroa. Jat­ko­va­raus­mak­sua ei huomioida kauppahinnan hy­vi­tyk­se­nä.
 4. Paimion kaupunki hakee kiinteistönmuodostuksen Maan­mit­taus­lai­tok­sel­ta. Lohkomismaksu lisätään kauppahintaan loh­ko­mis­het­kel­lä voi­mas­sa olleen hinnan mukaisesti.
 5. Ostaja maksaa kaupanvahvistusmaksun.
 6. Tontille on haettava rakennuslupa kahden vuoden kuluessa ton­tin luo­vu­tuk­ses­ta. Mikäli rakentamista ei toteuteta tontin haltijan toi­mes­ta ra­ken­nus­lu­van voimassaoloaikana, kaupungilla on oi­keus so­pi­mus­sa­kon pe­ri­mi­seen.
 7. Tontin haltijan tulee huolehtia kaavakadun kunnossa- ja puh­taa­na­pi­dos­ta kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puh­taa­na­pi­dos­ta säädetyn lain mukaisesti.
 8. Tontti myydään/vuokrataan sellaisena kuin se on kau­pan­te­ko­het­kel­lä. Ostaja/vuokraaja il­moit­taa tutustuneensa kaupan koh­tee­seen, si­tä koskeviin kaava- tai mui­hin määräyksiin, ra­ken­ta­mis­olo­suh­tei­siin ja asiakirjoihin.
 9. Tontti luovutetaan vapaana rasitteista ja rasituksista.
 10. Tontti luovutetaan vapaana kiinteistökiinnityksistä.
 11.   Ostajan/vuokraajan on rakentamisessa noudatettava ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan hyväksymiä rakentamistapaohjeita.
 12. Sopimussakon suuruus on omakotitalotonteissa sama kuin kiin­teis­tön maapohjan hinta. Rivitalotonteissa sopimussakko on 32 eu­roa/k-m2.
 13. Omakotitontit voi vuokrata kaupunginvaltuuston 11.12.2014 (§ 68) vahvistamin ja kaupunginhallituksen 4.2.2015 (§ 33) tar­ken­ta­min vuok­ra­eh­doin. Rivitalotontit voi vuokrata kau­pun­gin­val­tuus­ton 22.2.2017 (§ 5) vahvistamin vuokraehdoin.

Muut maksut

Vesi- ja viemäriverkoston liittymismaksut sekä muun kunnallistekniikan maksu omakotitonteille 32 e/krs-m2, rivitalotonteille 29 e/krs-m2
Vesi- ja viemärijohdon liittämistyön korvaus omakotitonteille 1922 euroa, rivitalotonteille putkikoon mukaan
Kaupanvahvistusmaksu 120 euroa

Lisä­tietoja

Varauksia voi tehdä tonttikauppa.paimio.fi -sivustolla tai kau­pun­gin­vi­ras­ton palvelupisteessä, Vistantie 18. Varauksen ehtona on, että varaaja suorittaa 500 euron va­raus­mak­sun joko sähköisesti verkkomaksuna tai palvelupisteellä. Pääl­lek­käi­siä varauksia ei oteta.